Muş Alparslan Üniversitesi
 
UNIGFB
Anasayfa

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELİ GENÇ FENERBAHÇELİLER TOPLULUĞU
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Kulübün amacı Fenerbahçe çatısı altında toplanacak öğrencilerin sosyal faaliyetler ile kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Kapsam
MADDE 2- Bu Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu bütün öğrencileri üye olmasını sağlar.
Dayanak
MADDE 3- Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Tanımlar
MADDE 4- Bu Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarında geçen;
a) Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,
b) Danışman; Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Akademik Danışmanı,
c) Başkan; Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Başkanı,
ç) Üye; Topluluk Üyelerini,
d) Genel Kurul; Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğunun üyeleri genel kurulu oluşturur.
e) Yönetim Kurulu; Topluluk başkanı, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve bir asil üyeden oluşur.
f) Disiplin Kurulu; Öğrenci Topluluğunun Üyelerinden oluşur.
g) Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları; Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ad ve Amblem, Adres, Faaliyetler, Üyelik, Üyelikten Çıkarma

Ad ve Amblem
MADDE 2- Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler’dir. Topluluğun kısaltılmış adı, ÜNİGFB’ dir. Amblemi;
Adres
MADDE 3- Öğrenci Toplulukları Merkezi Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi 49250 Muş.
Üyelik
MADDE 4- Yalnızca Muş Alparslan Üniversitesi’nin “aktif” lisans ve ön lisans öğrencileri üye olarak kaydedilebilir, bunun dışındaki kişiler üye kaydedilemez. Topluluğa kaydolan öğrenciler üyelere sağlanan tüm imkânlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluk yüklenir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanmada öncelik hakkı bu üyelerindir.
Üyelikten Çıkarma
MADDE 5- Topluluk üyeleri dilekçe vermek suretiyle istedikleri zaman, sebep göstermeksizin üyelikten çıkabilirler. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin dilekçe olmaksızın otomatik olarak üyeliklerine son verilir. Üniversitemiz topluluk yönergesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları dışında hareket eden üyelerin üyeliği Yönetim Kurulun toplantısında görüşülecek ve oylamaya sunulacaktır. Oylama sonucunda üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun 2/3 kabul oyu ve topluluk başkanlığının onayı ile gerçekleşir ve bu kişiler tekrar topluluğa üye olamaz.
Akademik Danışman
MADDE 6- Topluluğun Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖNDER ŞEKEROĞLU ve Öğr. Gör. Bengü ŞEKEROĞLU’dur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu

Genel Kurul
MADDE 7- Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu’nun üyeleri genel kurulu oluşturur. Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer.
Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarında değişikliğe karar verir, bunu Genel Sekreterlik onayına sunar.
Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı başında Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği 2/3 çoğunlukla Üyelik Esasları’nı kabul eder.
Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla üyelikten çıkarma kararını verir.
ç) Genel Kurul, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’nden, Muş Alparslan Üniversitesi mensupları arasından bir danışman görevli talep edebilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün imzası ile Genel Kurul’u toplayamazsa, toplantı Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’nce yapılır.
d) Genel Kurul’un karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir.
Denetleme Kurulu
Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
MADDE 8-
Topluluğun saymanlık defteri, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde edilen gelir ve giderlerin harcamasını denetler, demirbaş eşyaların kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirir.
Disiplin Kurulu
Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
MADDE 9-Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Topluluğu, Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye öğrenci Disiplin kurulunca tespit edilir, Genel Kurul 2/3 çoğunlukla üyeyi topluluktan çıkarır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evraklar, İşleyiş, Toplantı Yöntemi, Yıllık Aidatlar, Asil ve Kurucu Üyeler

Evraklar
MADDE 10-
a) Karar defteri: sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir.
b) Üye kayıt formları: isimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir.
c) Kasa Defteri, Para Makbuzu, Topluluk Demirbaş Defteri: Sayman tarafından tutulur.
İşleyiş
MADDE 11-Her güz dönemi başlangıcında topluluğun yıllık faaliyet planı SKS Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Bu şekilde amaçlı ve planlı hareket edilerek, üniversite imkânlarından yararlanabilir ve üniversiteden maddi destek alınabilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu topluluk başkanı, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve 5 asil üyeden oluşur.
MADDE 12-a)Yönetim Kurulu topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarının uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur.
b)Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.
c)Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir.
ç) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağan üstü de toplanabilir.
d) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu karı ile topluluktan çıkarılır.
e) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür.
f) Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda yedek üyelerle yönetim işlerini yürütür.
g) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal kültürel toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
ğ) Bu Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda Yönetim Kurulu Muş Alparslan Üniversitesi topluluk yönergesine göre hareket eder.
Yıllık Aidatlar
MADDE 13-Topluluğumuzun yıllık aidat ücreti yoktur.
Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 14-Üyelerin yarısından bir fazlasıdır.
Toplantı Yöntemi
MADDE 15- Toplantı Genel Kurul için yılda en az bir, Yönetim Kurulu için ise en az ayda bir yapılır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir.
Adaylıklar
MADDE 16- Topluluğun Yönetim Kuruluna adaylıklar Genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.
Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları Değişikliği
MADDE 17-Yönetim Kurulu mevcut Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarında ihtiyaçları kargılaması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları değişiklikleri yapabilir. Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarında doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır. Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar Yönetim kurulunundur. Son karar Senatoya sunulur, Senato onayından sonra yürürlüğe girer.
Topluluğun Feshi
MADDE 18-Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya genel kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk faaliyetleri Senato’da feshedilir.
Yürürlük
MADDE 19-Bu Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20-Bu Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.
Kurucu Üyeler
1. Harun KARADAĞ
2. Ömer ÇELİK
3. Hasan İLAN
4. Vedat AYDIN
5. Ömer YILMAZ
6. İbrahim EREN
7. Veysel DURCEYLAN