Muş Alparslan Üniversitesi
 
Aydınlığa El Ele Topluluğu
Anasayfa

                                                                                                                         MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
                                                                                                                    AYDINLIĞA ELELE TOPLULUK TÜZÜĞÜ


                                                                                                                                   BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1)
a) Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa El Ele Topluluğu, Muş Valiliği’nin 29.02.2016 “Okullarda Şiddet, Kötü Alışkanlık ve Çevresel Riskleri Önleme ve Azaltma Eylem Planı” kapsamında çocuklara yönelik risklerin önlenmesini sağlamak.
b) 0-18 yaş aralığındaki dezavantajlı olup risk grubu içerisine giren çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici faaliyetler yürütmek.
c) Özelde sokakta çalıştırılan çocuklar olmak üzere, hayata kazandırılmayı bekleyen tüm çocuklara ulaşmak, ailelerini ve toplumu bilinçlendirerek sosyal farkındalık sağlamak.
d) Hastaneler, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri, sevgi evleri, ceza ve infaz kurumları gibi çocukların bulunduğu kurumlara ziyaretler düzenlemek.
e) Çocuk gelişimi ile ilgili film gösterimi düzenlemek
Kapsam MADDE 2- (1) Bu tüzük Muş Alparslan Üniversitesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu tüzükte geçen;
a) Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,
b) Danışman; Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğunu Akademik Danışmanı,
c) Başkan; Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğunun Başkanı,
d) Üye; Topluluk Üyeleri,
e) Genel Kurul; Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğunun üyeleri genel kurulu oluşturur.
f) Yönetim Kurulu; Topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve bir asil üyeden oluşur.
g) Disiplin Kurulu; Öğrenci Topluluğunun Üyelerinden oluşur,
h) Tüzük; Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğunun Tüzüğünü ifade eder.
 
                                                                                                                 İKİNCİ BÖLÜM
Ad ve Amblem, Adres, Faaliyetler, Üyelik, Üyelikten Çıkarma
Topluluk Amblemi
MADDE 5- (1) Topluluğun Amblemi;
Topluluk Adı
MADDE 6- (1) Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğu’dur. Topluluğun kısa adı AYEL’dir.
Adres
MADDE 7- (1) Topluluğun adresi Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları ofisidir.
Üyelik
MADDE 8- (1) Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olan herkes Üniversite bünyesinde “Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğu’na üye olabilir. Departman, bölüm, yaş ya da cinsiyet gibi herhangi bir ayrım yapılmaz,
(2)Topluluk üyeleri, Yönetim Kurulu’na haber vermeksizin diğer üyeleri de ilgilendirebilecek ya da Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda topluluk adına girişimlerde bulunamazlar.
Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma
MADDE 9- (1) Topluluktan ayrılmak isteyenler Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvururlar. Yönetim Kurulu’nun bu konuda alacağı karar ile üyelerin toplulukla ilişkileri kesilir.
(2) Üyelerin öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi topluluk üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.
(3) Topluluktan ayrılan ve çıkarılanlar topluluk çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.
 
(4) Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğu’nun tüzüğü dışında hareket eden üyelerin üyeliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek oylamaya sunulacaktır. Oylama sonucunda üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun 2/3 kabul oyu ve topluluk başkanlığının onayı ile gerçekleşir ve bu kişiler tekrar topluluğa üye olamaz.
                                                                                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu
Genel Kurul
MADDE 10- (1) Muş Alparslan Üniversitesi Aydınlığa Elele Topluluğu’nun asil üyeleri genel kurulu oluşturur.
(2) Genel Kurul her dönemin başında bir kez olmak üzere yılda iki kez olağan toplanır.
(3) Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer.
(4) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi tüzüğünde değişikliğe karar verir, bunu Genel Sekreterlik onayına sunar.
(5) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla üyelikten çıkarma kararını verir.
(6) Genel Kurul, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Genel Kurulu olağan üstü olarak toplar. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün imzası ile Genel Kurul’u toplayamazsa, toplantı Öğrenci Toplulukları koordinatörlüğü’nce yapılır.
(7)Genel Kurul’un karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11- (1) Bu maddede geçen; Yönetim Kurulu topluluk başkanı, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve 1 asil üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Toplantılara topluluğun başkanı, onun katılmaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
(3) Yönetim Kurulu; topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur.
(4) Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.
4 / 6
(5) Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için tüzük ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir.
(6) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağan üstü de toplanabilir.
(7) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu karı ile topluluktan çıkarılır.
(8) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür.
(9) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal kültürel toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
(10) Yönetim Kurulu bu tüzükte belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda ‘’Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine’’ göre hareket eder.
Denetleme Kurulu
MADDE 12- (1) Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer. Ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. (2) Topluluğun saymanlık defter, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde edilen gider ve giderlerin harcanmasını denetler, demirbaş eşyalarının kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirilir.
Disiplin Kurulu
MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulda bir yıl için seçilir. Üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Disiplin Kurulu Topluluk üyelerinin iç denetimini sağlayan ve üyelerin iç tüzük hükümlerine ve genel ahlak kurallarına uymalarını sağlayan organıdır.
(3) Topluluk yükseköğretim öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye öğrenci topluluğundan çıkarılır.
(4) Disiplin Kurulu, Genel Kurulun aldığı kararların topluluk ruhuna ve topluluğun iç tüzüğüne uygunluğunu araştırır.
 
                                                                                                              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evraklar, İşleyiş, Toplantı Yöntemi, Yıllık Aidatlar, Asil ve Kurucu Üyeler
Evraklar
MADDE 14- (1) Karar defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir
(2) Üye kayıt formları: İsimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form sayman tarafından muhafaza edilir.
(3) Kasa defteri, para makbuzu, topluluk demirbaş defteri: Sayman tarafından tutulur.
(4) Yönetim kurulu karar tutanağı ve topluluk üye danışmanlık formu sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir.
Yıllık Aidatlar
MADDE 15- (1) Topluluğumuzun yıllık aidatı ücreti yoktur.
Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 16- (1) Genel kurul için toplantı yeter sayısı aktif üyelerin yarısından bir fazlasıyla çağrı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı ilk kurulda sağlanmaz ise bir hafta sonra toplantı yeter sayısı aranmaksızın Genel Kurul toplanmış olur.
Toplantı Yöntemi
MADDE 17- (1) Toplantı genel kurul için yılda en az bir, yönetim kurulu için ise en az ayda bir yapılır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantılar yapılabilir.
Adaylıklar
MADDE 18- (1) Topluluğun yönetim kuruluna adaylıklar genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.
Tüzük Değişikliği
MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu mevcut tüzükte ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluk kararıyla tüzük değişikliği yapılabilir.
(2) Tüzükte doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır. Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar senatoya sunulur, senato onayından sonra yürürlüğe girer.
Topluluğun Feshi
MADDE 20- (1) Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya Genel Kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk faaliyetleri Senato’da feshedilir.
 
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu topluluk tüzüğü Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu tüzük Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.
Kurucu Üyeler
1) Murat İPEKTEN
2) Nurcan ÖZHAN
3) Fatma Sena BALAMAN
4) Şemse ANIK
5) Nuran DÖRTKARDEŞ
6) Melek İNCİ
7) Nesih ÖRAL
8) Vadat KOÇLARDAN
9) Muhammet AKYÜZ