Muş Alparslan Üniversitesi
 
Umran Sosyoloji Topluluğu
Anasayfa

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
UMRAN SOSYOLOJİ TOPLULUĞU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Topluluğun amacı
Madde 1- Amacımız; bireyin daha çok eleştirme, sorgulama ve düşünce potansiyelini geliştirmek. hayata başka bir pencereden bakabilmeyi sağlamak ve yaşadığımız dünyanın doğru bir şekilde analiz edebilmesine yardımcı olmaktır; bilginin sermaye olduğu, farklı düşüncelerin ön plana çıktığı günümüz dünyasında üniversite öğrencilerinin, toplumun diğer bireylerinden farklı olarak topluma, toplumsal sorunlara dair endişeler duyması ve farklı çözüm önerileri getirebilmesine katkıda bulunmaktır.
a) Özellikle “Sosyoloji Bölümü” öğrencilerine, genel olarak ise Sosyolojiye meraklı üniversitemizin diğer öğrencilerine yararlı olması düşünülen “akaUmranik” konferans, panel, söyleşi, açık oturum gibi etkinliklerin düzenlemesine öncülük etmek.
b) Toplum bilgisi ve bilincinin, toplumsal yaşamı destekleyecek, bu alanda bireyleri araştırmaya yöneltecek faaliyetleri desteklemek ve düzenlemek.
c) Sosyal bilimlere, katkıda bulunuş düşünür ve yazarları, akaUmranisyen ve öğrencilerle buluşturmak.
d) Üniversitemiz öğrencilerini yeni çıkan “Toplum Bilim Niteliğindeki” kitaplardan, yayınlardan, konferans ve söyleşilerden haberdar etmek için gerekli girişimlerde bulunmak.
e) Üyeler arasında spor, eğlenme, dinlenme, gezi, yemek ve kişisel gelişim programları ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
f) Toplumsal dayanışmayı geliştirmek ve diyalog ortamı oluşturmak için sportif geziler düzenlemek, toplumun bir parçası ve sosyal bir gerçek (olan huzur evi, çocuk yuvası) eğitimine destek veren diğer kuruluşları ziyaret edip biz bilincini uyandırmak.
g) Sosyolojik düşüncelerin paylaşılabileceği ortamlar hazırlamak için üniversitemiz ve fakültemiz nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
h) Sosyolojiyle profesyonel veya amatörce uğraşan üyelerin yapıtlarını, fakülte bünyesindeki bir ilan panosu vasıtasıyla diğer öğrencilerle buluşturmaya çalışmak.
j) Sosyoloji bültenleri ve internet ortamında hazırlanacak bir web sayfasıyla etkinliklerin üniversitemiz ve üniversite dışında sosyoloji ile ilgilenen kişilerle buluşturmak.
k) Üniversitemizin düzenlediği bahar şenlikleri kapsamında üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren diğer kulüplerle işbirliği yapılarak her yıl olmak üzere ‘öğrenci gözüyle üniversitemiz’ şeklinde paneller düzenleyerek akaUmranisyen- öğrenci buluşmasına ve kaynaşmasına katkıda bulunmak.
Topluluğun Adı ve Amblemi
Madde 2- Umran Sosyoloji Topluluğu amblemi aşağıdaki gibidir.
Topluluk Adresi Madde 3-
Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Toplulukları Merkezi İstasyon Cad.49100 Muş
Üyelik
Madde 4- a. Fiil ehliyetine sahip sayılan yüz kızartıcı suçlardan birini işlememiş ve herhangi bir hürriyeti bağlayıcı ceza almamış ve Topluluğumuzun Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilmiş olan amaçları gerçekleştirme iradesine sahip herkes (gerçek ve tüzel kişiler), Topluluğumuza üye olma hakkına sahiptir.
b. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Topluluk yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan üye kayıt defterine kaydedilir.
c. Maddi ve manevi olarak yararlı katkısı olacak kişilere, fahri başkanlık ve üyelik verilebilir. Topluluk organlarında görev alamazlar ve oy kullanamazlar. Bunun dışında topluluk etkinliklerinde görev alabilirler.
d. Topluluğa kaydolan öğrenciler üyelere sağlanan tüm imkanlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluklar yüklenir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanmada öncelik hakkı bu üyelerindir. Topluluk üyeleri, yönetim kuruluna haber vermeksizin diğer üyeleri de ilgilendirebilecek ya da yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda Topluluk adına girişimlerde bulunamazlar
f.Topluluğun şubesi açıldığında Topluluk merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelikten Çıkarma
Madde 5- a. Üyelik için kanunda veya Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer.
b. Topluluktan ayrılmak isteyenler Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvururlar.Yönetim Kurulu’nun bu konuda alacağı karar ile üyelerin toplulukla olan ilişkileri kesilir.Üyelerin öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi topluluk üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.
Üyelikten Çıkarılma: Topluluk üyeleri aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ve topluluk başkanın onaması ile üyelikten çıkarılabilirler.
a. Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ve Topluluğun amacına aykırı hareket etmek
b. Yönetim kurulu kararlarına uymamayı alışkanlık edinmek ve Topluluk içinde sürekli huzursuzluk çıkarmak
c. Topluluk tarafından kendisine verilen görevleri yapmamak ve bunu alışkanlık haline getirmek
d. Topluluğu bilerek maddi ve manevi olarak zarara uğratmak,
e. Topluluğu kişisel çıkar ve siyasi rant alanı olarak kullanmak,
f. Yukarıda sayılan nedenler bağlamında yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilen kişi; bu kararın alınmasından sonra, ilk genel kurula itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine genel kurulun verdiği karar kesindir.
Genel Kurul
Madde 6- Topluluğun organları
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
Kulübün yukarıda sayılan organları asli organları olup; kanun ve Topluluk Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirir. Yardımcı organlar; ancak ilgili asli organdan onay aldıktan sonra, Topluluk hakkında ve Topluluğun faaliyet alanı içerisinde görev yapabilirler. Bu organların kurulmasına, ancak genel kurul karar verir. Yardımcı organlar, çalışma koşullarıyla ilgili konularda yönetim kuruluna bağlı olarak ve yönetim kurulunun direktifi çerçevesinde çalışmalarını yürütür.
Topluluk Genel Kurulunun Oluşma şekli ve Toplanma Zamanı
Madde 9: Genel kurul, Topluluğun en yetkili karar organı olup; Topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur. Topluluğun yönetim Kuruluna adaylıklar genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplantı yapabilir. Bu toplantılarda alınan kararlar bütün Topluluk üyelerini bağlar. Bunun haricinde genel kurulun üçüncü bir başlık altında toplanması mümkün değildir. Üçüncü bir başlık altında toplanılması durumunda bu toplantıda alınan kararlar Topluluğa ve üyelerini hiçbir şekilde bağlamaz.
a. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Olağan genel kurul, iki senede bir toplanır.
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Topluluk üyelerinden üçte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Topluluk üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde genel kurul toplantısı yapılması zorunludur.
c. Yönetim Kurulu üye sayısı dördün altına düştüğünde Genel Kurul olağanüstü toplanır. d.Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı
katılımıyla alınan kararlar ile, Topluluk üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurula Çağrı Usulü
Madde 10- Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca; toplantı ile ilgili bilgiler, kulübün web sitesinde veya bir gazetede ilân da edilebilir. Bu çağrı üzerine yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri
Madde 11- Genel kurul toplantıları, Topluluk merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Yönetim kurulunun kararı üzerine toplantı uygun görülecek bir yerde yapılabilir. Toplantı yapılacağı tebliğ edildikten sonra, üyelerin teklifi üzerine ve Topluluk yönetim kurulunun onayı ile toplantı yeri değiştirilebilir.Yapılan değişiklik herhalde, bütün üyelere yazı veya e.posta ile duyurulur. Ayrıca, mümkünse, bu değişiklik Topluluğun web sitesinde de yayınlanır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının değişikliği ve Topluluğun feshi hâllerinde beşte bir üye katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı aktif üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı yeter sayısı Topluluğun ilk kuruluşunda aranamaz.
Topluluk Usulu
Madde 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Topluluk üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı
sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de, yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Topluluk organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması topluluk başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekâlet verilerek oy kullanılması durumunda oyların geçersizliğine karar verilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve başkan ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Toplantı Gündemi
Madde 14- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 15- a. Topluluk organlarını seçer ve kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
b. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
c. Topluluğun diğer organlarını denetler ve yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleriyle, diğer organların üyelerini haklı sebeplerle her zaman azledebilir.
d. Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında 2/3 çoğunlukla değişiklik yapar.
e. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını inceler.
f. Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra eder.
g. Topluluk bütçesini görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul eder.
h . Topluluğun şubelerinin açılmasına karar verir ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verir.
i. Topluluğun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar verir.
j. Mevcudun 2/3 çoğunluğu ile Topluluğun feshine karar verir.
k. Topluluğun amacına uygun faaliyetler için teklifte bulunur ve karar verir.
Genel Kurul Kararları
Madde 16 - Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. şu kadar ki, Topluluk Çalışma Usul ve Esasları değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Kararın İptali
Madde 17- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına aykırı olduğu düşünülen genel kurul kararlarına olumsuz oy veren her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda mazeretine dayanarak hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde rektörlüğe başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, Topluluk içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal dilekçesi verilemez.
Yönetim Kurulu
Madde 18 - Yönetim Kurulu topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur.Yönetim kurulu topluluk başkanı , başkan yardımcısı,yazman, sayman, bilişim sorumlusu ve 3 asil asil üyeden oluşur.Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder. Yönetim kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için Topluluk Çalışma Usul ve Esasları ve yönerge dahilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu yönetim dönemlerinde ayda bir toplanır. Gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir. Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi Yönetim Kurulu kararıyla topluluktan çıkarılır. Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür. Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda yedek üyelerle yönetim işlerini yürütür. Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal, kültürel, toplumsal vb. Konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen hususların dışında olabilecek durumlarda Yönetim Kurulu Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesine göre hareket eder.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
Madde 19- Yönetim kurulu üyeleri başkanın vereceği görevleri üstlenir. Başkan görev verdiği kişilerin çaba ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak zorundadır.
a. Yönetim kurulu toplantıları dışarıya açık da yapılabilir. Yönetim kurulu haricideki üye katılımcıların oy hakkı yoktur.
b. Bir aktif çalıma yılı Eylül-Ekim aylarında başlar, Mayıs-Haziran dönemine kadar devam eder.
c. Daha önceden tarihi ilan edilmiş bir yönetim kurulu toplantısına zamanında katılmayan yönetim kurulu üyesi veya üyeleri toplantı başladıktan sonra alınan kararı veya kararları kabul etmiş varsayılır.
d. Yönetim kurulu herhangi bir karar almak istediğinde üyelerden birisinin teklifi üzerine gizli oylama yapabilir.
Başkanın Görevleri
Madde 20- a. Üyeler arasında uyumu sağlamak b.Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek
c. Üniversite idaresiyle ilişkileri sağlamak
d. Komisyonların,başkan yardımcısının,saymanın,genel sekreterin ,üyelerin ve Yönetim kurulunun faaliyetlerini denetlemek
e. Yönetim Kurulu adına topluluğu temsil etmektir
Genel Sekreterin Görevleri (Yazman)
Madde 21- a. Üye listesini hazırlayıp üyelerin Genel Kurula devamını denetlemek
b. Topluluk arşivini oluşturmak
c. Karar defterini tutmak
Sayman’ın Görevleri
Madde 22 a. Topluluk harcamalarını belirlemek, gerektiğinde ilgili yerlerden fiyat alarak uygun teklifin seçilmesi için Yönetim Kurulu’na sunmak
b. Topluluk harcamalarını belgelendirmek ve kayıtlarını tutmak
c. Sponsor firmaların bulunması için araştırma yapacak topluluk takımlarını belirleyip araştırmalara aktif olarak katılmak
d. Dönem sonunda genel kurula rapor sunmaktır.
Bilişim Sorumlusunun Görevleri
Madde 23 - Topluluğun sanal ortamdaki yükümlülükleri ile ilgilenmektir.
Denetleme Kurulu
Madde 24- Denetleme kurulu, Genel kurulca Topluluk üyeleri arasından seçilen 3 asil üyeden oluşur ve kendi içinden bir başkan seçer.
Madde 25- Denetleme kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 26- Denetleme kurulu topluluğun gelir ve giderlerini, tutulması zorunlu defterini, demirbaş eşyanın durumunu inceler ve yönetim kurulunun çalışmalarını denetler. Hazırladığı raporları Genel kurula sunar.
Evraklar
Madde 27- a. Karar defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetledir.
b. Üye kayıt formları: İsimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları, yazılı fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir.
c. Kasa defteri, para makbuzu, topluluk demirbaş defter: Sayman tarafından tutulur.
Disiplin Kurulu ve Görevleri
Madde 28- Disiplin Kurulu topluluk üyelerinin iç denetimini sağlayan ve üyelerin iç Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının hükümlerine ve genel ahlak kurallarına uymalarını sağlayan organıdır. Disiplin Kurulu Genel Kurulda bir yıl için seçilir.3 asil 1 yedekten oluşur. Topluluk Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye topluluktan çıkartılır. Disiplin Kurulu Genel Kurulu’nun aldığı kararların topluluk ruhuna ve topluluğun iç Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına uygunluğunu araştırır. Eğer aykırılık tespit edilirse tutanak tutar ve 15 gün içinde bir yapılan olağan toplantılar bu konu hakkında bilgi verir. Alınan kararların iptali için Genel Kurula geçerli bir karar ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırır. Genel Kurul yağılacak olan toplantıda kararları iptal edebilir. Kararı iptal etmezse gerekçe değişmediği müddetçe takdirde ikinci bir başvuru yapılamaz ve karar geçerli sayılır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 29 - Genel kurul için toplantı yeter sayısı aktif üyelerin yarısından bir fazlasıyla çağrı ile toplanır.Toplantı yeter sayısı ilk kurulda sağlanmazsa bir hafta sonra toplantı yeter sayısı aranmaksızın genel kurul toplanmış olur.
Toplantı Yöntemi
Madde 30- Toplantı genel kurul için yılda en az bir ,yönetim kurulu için ise en az ayda bir yapılır.Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir.
Adaylıklar
Madde 31- Topluluğun Yönetim kuruluna adaylıklar Genel Kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.
Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının Değiştirilmesi
Madde 32- Yönetim Kurulu mevcut Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında ihtiyaçların karşılanması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluk kararıyla Topluluk Çalışma Usul ve Esasları değişiklikleri yapabilir.
Topluluğun Fesih ve Tasfiyesi Madde 33-
Genel kurul, her zaman Topluluğun feshine karar verebilir. Tasfiyenin ne Ģekilde yapılacağına genel kurul karar verir. Topluluk tasfiye süreci aynı zamanda senatosu tarafından da başlatılabilir.
Yürürlülük
Madde 34- Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Topluluk Başkanı tarafından yürütülür
Topluluk Çalışma Usul ve Esasları , genel kurul üyeleri listesi ve yönetim kurulu listesi ekte sunulan Umran Sosyoloji Topluluğunun kuruluş oluru için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
Başkan Akademik Danışman
Veysel SOLAK Arş. Gör. Adem PALABIYIK