Muş Alparslan Üniversitesi
 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK TOPLULUĞU
Anasayfa

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK TOPLULUĞU

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Topluluğun Adı ve Amblemi, Topluluk Adresi, Üyelik, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1- a) Mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

b) Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm bulmada kaynak görevinde bulunmak,

c) Üyelerini Psikolojik Danışma ve Rehberliğin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik etmek, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olmak,

ç) Üyelerin ve PDR ana bilim dalı öğrencilerinin kişisel ve kurum gelişimine değer katmak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

d) Ulusal ve Uluslararası kongre, konferans, seminer, sergi, sempozyum vb. düzenlemek veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak.

Topluluğun Adı

MADDE 2- Topluluk Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere “ Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Topluluğu “ adı altında kurulmuştur.

Topluluk Amblemi

MADDE 3-Topluluk amblemimiz aşağıda amacımızı yansıtacak şekilde hazırlanmıştır;

 

 

Topluluk Adresi

MADDE 4- Topluluk adresi; Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İşler Şube Müdürlüğü.

Üyelik

MADDE 5- Muş Alparslan üniversitesi öğrencileri doğal olarak topluluk üyesidir. Ayrıca üyelik başvurusu yönetim kurulunca kabul edilen her öğrenci bir eğitim-öğretim yılı süresince Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Topluluğu’nun üyesi olur. Topluluğa kaydolan öğrenciler üyelere sağlanan tüm imkânlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluk yüklenir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanmada öncelik hakkı bu üyelerindir.

Kapsam

MADDE 6- Bu çalışma usul ve esasları amacı Muş Alparslan Üniversitesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 7- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’nci ve 47’nci maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Dairesinin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

 MADDE 8 - Bu yönergede geçen;

 a) Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,

 b) Rektör; Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

 c) Birim Koordinatörü: Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu Koordinatörünü,

 ç) Daire Başkanı: Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanını,

 d) Daire Başkanlığı: Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,

 e) Akademik danışman; Topluluk Akademik danışmanını,

 f) Komisyon; Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunu,

 g) Şube Müdürlüğü; Sosyal ve Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğünü,

 ğ) Yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Topluluğu Kuruluşu, Üyelikten Çıkmak ve Çıkarılma, Çalışma Esasları Kuruluş

Kuruluş

MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları çerçevesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri uyarınca üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi uygulama yönetmeliğinin hükümleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde PDR topluluğu oluşturulmuştur.

Üyelikten Çıkmak ve Çıkarılma

MADDE 10-a) Topluluğa üyelik üye öğrencinin üyelikten ayrılmasıyla sona erer. Her üye dilediği anda Topluluk Yönetim kuruluna ayrılma isteğini bildirmek ve topluluğa ait üzerine zimmetli malzeme ve dokümanların teslim ettikten sonra üyelikten ayrılmış sayılır. Üyelikten çıkarılma işlemleri aşağıdaki nedenlerden yapılır;

b) Topluluk üyesi bir öğrencinin huzursuzluk çıkarması ve kavga etmesi gibi durumlarda,

c) Topluluk malzemelerinin amaç dışı kullanımı veya malzemelere bilerek zarar vererek kullanılmaz hale getirilmesi durumunda,

ç) Topluluk ve Muş Alparslan Üniversitesi adına yakışmayan davranışlarda bulunması durumunda,

d) Topluluk programına göre yapılacak toplantı, çalışma ve faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayan üyeler hakkında topluluk Yönetim Kurulu tarafından yapılacak öneri ve Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onayı ile üyelikten çıkarılma işlemi yapılır.

Akademik Danışman

MADDE 11- Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya ÇAM ve Arş. Gör. Sedat GELİBOLU

a) Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanları arasında PDR Topluluğu Yönetim Kurulunun belirlediği ve önerdiği akademisyen Muş Alparslan Üniversitesi rektörü tarafından onaylanır.

b) Akademik danışman topluluk faaliyetlerini denetler ve faaliyetlerin yürütülmesine yardımcı olmak.

c) Akademik danışman gerekli gördüğünde Yönetim Kuruluna katılır ve kurula başkanlık yapmak.

ç) Topluluğun para, malzeme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli idari işlemlerle ilgilenmek.

Çalışma Usul Esasları ve Amacı Değişikliği

MADDE 12 –Yönetim Kurulu mevcut çalışma usül ve esasları amacında ihtiyaçların karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla çalışma usül ve esasları değişiklikleri yapabilir. Çalışma usül ve esasları amacında doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır. Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar Yönetim kurulunundur. Son karar Senatoya sunulur, Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

Çalışma Esasları

MADDE 13- Topluluğun yetkili yönetim organı olan yönetim kurulunun çalışma ilkeleri ile görev ve yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi doğrultusunda topluluğun amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek,

b) Yapılacak ve yapılmakta olan etkinlikler toplantı ve çalışma tarih ve yerlerini gerekli mercilere ve üyelere duyurmak,

c) Topluluğu gerçekleştirilecek festival etkinliklerde temsil etmek,

ç) Topluluğu faaliyet raporunu hazırlayıp Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayına sunmak,

d) Topluluk toplantı yer, tarih ve gündemini belirlemek,

e) Topluluğun amaç ve çalışmaları doğrultusunda üyelik teşvik etmekf)Topluluğun yeni yapılan yeni üye başvurularını inceleyerek ya da herhangi bir üyenin ayrılma ve çıkarma işlemlerini yaparak Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına bildirmek,

g) Topluluk çalışma usül ve esasları amacının hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar

yapıp Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayına sunmak,

ğ) Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan topluluklara yönelik alınan kararları üyelere duyurmak,

h)Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır ve toplantılarda kararlar oy çokluğu ilkesiyle alınır oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul ve Görevleri, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu, Yıllık Aidatlar

 Genel Kurul ve Görevleri

MADDE 6- Muş Alparslan Üniversitesi Düşünce ve Etkileşim Topluluğu üyeleri genel kurulu oluşturur.

Denetleme Kurulu

MADDE 16– (1) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen 7 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.

(2) Topluluğun her türlü karar ve işlemleri ile bunlara ilişkin evrakı düzenli olarak denetler. Topluluk adına satın alınan taşınırlar, Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi vasıtasıyla topluluğun Akademik danışmanına zimmetlenir.

Yönetim Kurulu

 MADDE 7- a) 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir asil üye istifa ederse yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.

b) Bir akademik yıl içinde olağanüstü hal dışında ayda bir toplanır. Mazeretsiz olarak üç kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetici kurulu üyesinin üyeliği düşer, yerine sıradaki ilk yedek üye atanır.

Yıllık Aidatlar

MADDE 17 –Topluluğumuzun yıllık aidat ücreti yoktur.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

opluluğun Feshi, Yürütme, Yürürlülük, Asil ve Kurucu Üyeler
Topluluğun Feshi

MADDE 18 –Topluluğun feshine Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olumlu oyuyla karar verilir.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Çalışma Usul ve Esasları Topluluk Başkanı tarafından yürütülür. Toplulukla ilgili her türlü sorumluluk Topluluk Akademik Danışmanına aittir.

Yürürlük

MADDE 20 –

Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Asil ve Kurucu Üyeler

MADDE 21- Kurucu üyeler şunlardır

 1. Aslıhan YAZGAN
 2. Fatime ÖZTOSUN
 3. Hüseyin AKKUZU
 4. Orhan YAŞLI
 5. Merve Elif AFŞİN
 6. Mustafa Ruhat ATABAY
 7. Erhan TAŞÇI
 8. Yedek Üyeler
 9. Medine FIRAT
 10. Mervenur BİÇER
 11. Rabia YILDIRIM
 12. Mehmet Şirin YALÇIN
 13. Mehtap ÖRÜM
 14. Kadir ARIKIZ
 15. Hatice AKBABA