Personel Daire Başkanlığı
Anasayfa

     1. Misyon

                İnsan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Akademik ve idari personelin kadro, atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak. Üniversitemiz genelinde özlük işleri ile ilgili birimleri bilgilendirmek, verimli ve koordineli hizmet sunmak. İdari personele yönelik hizmet içi eğitim programları düzenleyerek; nitelik ve becerilerini üst seviyelere çıkarmaktır.

     2.  Vizyon

Kurumsal bir yapı içerisinde belirlenen iş ve işlemleri, sorumluluk bilinci ile süratli, güvenli ve adalet ilkesi içinde uygulamak. Çağımızın gerektirdiği insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, değişime ve gelişime açık tutmak.

     3-Organizasyon Şeması ve Sunulan Hizmetler

 

 

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

 

 

 

KADRO VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ATAMA VE EĞİTİM ŞUBE      MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

     
 

 

      Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü:

 

 • Akademik ve idari personel dolu-boş ile kadro derece değişiklikleri, iptal-ihdas ve tenkis-tahsis işlemleri,
 • Tutulu kadroların serbest bırakılması,
 • Kadro cetvellerinin düzenlenmesi,
 • Kadro kullanma ile ilgili işlemler,
 • Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının ilan işlemleri,
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yapılan işlemler,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35’inci maddesi kapsamında yapılan işlemler,
 • 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışında lisansüstü eğitim görenler ile ilgili işlemler,
 • İdari personel alımı ile ilgili atama öncesi işlemler,
 • Personel hareketlerinin üçer aylık periyotlarla Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “YÖKSİS” programı ile ilgili işlemler,
 • Başkanlığın belirleyeceği diğer işler.
 •  

Atama ve Eğitim Şube Müdürlüğü:

 

 • Akademik ve idari personel atama işlemleri,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33, 38, 39 ve 40’ıncı maddeleri kapsamında yapılan işlemler,
 • Görevde yükselme, unvan değişikliği ve hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
 • Personelin birim, unvan ve kadro derece değişikliği işlemleri,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 34’üncü maddesi kapsamında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılması ile ilgili işlemler,
 • Aday memurlara yönelik temel, hazırlayıcı ve staj eğitimi faaliyetleri,
 • Personelin ilişik kesme (istifa, müstafi sayılma, nakil vb.) işlemleri,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesi kapsamında yapılan işlemler,
 • Evrak kayıt işlemleri,
 • Başkanlığın belirleyeceği diğer işler.
 •  

Özlük Şube Müdürlüğü:

 

 • İntibak işlemleri,
 • Terfii işlemleri,
 • Pasaport işlemleri, 
 • Aylıksız izin işlemleri,
 • Disiplin İşlemleri,
 • Askerlik sevk tehir işlemleri,
 • Aday memurların asli memurluğa atanma işlemleri,
 • Personelin hizmet borçlanmaları ile ilgili işlemler,
 • Personel hareketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
 • Personele sicil özeti, hizmet belgesi ve görev belgesi düzenlenmesi,
 • Personelle ilgili doldurulması gereken beyannamelerin takibi,
 • Göreve başlayan personele kurum sicil numarası verilmesi ve özlük dosyalarının tanzim edilmesi,
 • Personele kurum kimlik kartı tanzim edilmesi,
 • Emeklilik işlemleri,
 • Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri,
 • Arşiv İşlemleri,
 • Başkanlığın belirleyeceği diğer işler.