Muş Alparslan Üniversitesi
 
İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu
Anasayfa

T.C

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

İYİLİK VE BİLGİDE DAYANIŞMA TOPLULUĞU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı konferanslar, paneller, seminerler vb. programlar düzenlemek, bununla birlikte çeşitli sportif faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Gerçekleştirmesi öngörülen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

-Öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlamak

-Öğrencinin serbest vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeyi sağlamak

-Fakülteler arası çeşitli faaliyetler düzenlemek

-Konferans, panel, seminer vb. programlar düzenlemek

-Resim sergileri ve sinema gösterimleri tertip etmek

-Şehir içi ve şehir dışı çeşitli geziler organize etmek

-Diğer üniversiteler ile ilk ve orta dereceli okullarda ki öğrencilerle sosyal ve güncel konularda etkileşim içinde olmak

-Üniversite öğrencilerinin ülke gündemi ile ilgili konularda söz sahibi olmalarını sağlamak için ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla girişimlerde bulunmak

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu bütün öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Tanımlar

MADDE 4-Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında geçen;

1) Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,

2) Daire Başkanlığı; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

3) Danışman; Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğunun Akademik Danışmanını,

4) Topluluk; Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğunu,

5) Başkan; Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğunun Başkanını,

6) Üye; Topluluk Üyeleri,

7) Genel Kurul; Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğunun üyeleri genel kurulu oluşturur,

8) Yönetim Kurulu; Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman, Sayman ve bir asil üyeden oluşur,

9) Disiplin Kurulu; Öğrenci Topluluğunun Üyelerinden oluşur,

10) Topluluk Çalışma Usul ve Esasları; Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğunun Çalışma Usul ve Esaslarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ad, Amblem, Adres, Üyelik, Üyelikten Çıkarma

Topluluğun Adı

MADDE 5-Topluluğun tam adı Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu’dur.

Topluluğun Amblemi

MADDE 6 - Amblem aşağıdaki gibidir.

 

 

Adres

MADDE 7

Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Toplulukları Merkezi, Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü  Diyarbakır Yolu 7. km. 49250 Muş.

 

Üyelik

MADDE 8 1-) Üyelik başvurusu yönetim kurulunca kabul edilen her öğrenciye üyelik açıktır.

Öğrenci bir ders yılı süresince Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu üyesi olur.

2-) Topluluğa kaydolan öğrenciler üyelere sağlanan tüm imkanlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluk yüklenir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanmada öncelik hakkı bu üyelerindir.

3) Topluluk üye kabulünde Akademik Danışman ve Topluluk yöneticileri ölçüt olarak;

Muhasip üyenin Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri olması gerekir.

 

Üyelikten Çıkarma

MADDE 9-1) Üyeler gurubun amacını aşan ve yasal olmayan, ahlaki sınırları aşan davranışları tespit edildiğinde gurup yönetimi tarafından üyelikten düşürülebilir.

2) Topluluğa üye olan herkes, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gerekçe bildirerek veya gerekçe bildirmeksizin istedikleri anda üyelikten çıkabilirler.

3) Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına aykırı davranmak, Yönetim Kurulu Toplantılarından ve çalışmalarından üç kere özürsüz olarak uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Topluluğun yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgi göstermemek üyelikten çıkarılmayı gerektirir.

4-) Üniversitemiz topluluk yönergesi ve Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu Çalışma Usul ve Esaslarının dışında hareket eden üyeler Yönetim Kurulu’nun kararı ve topluluk başkanının onaması ile üyelikten atılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışman, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu

Danışman

MADDE 10-1) Danışman; oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Danışman, Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi ile Topluluk Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde topluluk faaliyetlerini denetler ve yürütülmesine yardımcı olur.

2) Danışman gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.

3) Topluluğun para, malzeme ve yer gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli idari işlemler ve tüm yazışmalar danışman tarafından onaylanır.

4) Topluluğun çalışma planının hazırlanmasına yardımcı olan, ayrıca faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olup, danışmanı olduğu topluluğun temsil görevini yürütür.

5) Danışman; oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Danışman Yönerge ve Topluluk Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde topluluk faaliyetlerini denetler ve yürütülmesine yardımcı olur. Danışman gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve Kurula başkanlık eder.

Genel Kurul

MADDE 11 -1) Muş Alparslan Üniversitesi İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu’nun aktif üyeleri genel kurulu oluşturur.

2) Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer. 

3) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında değişikliğe karar verir, bunu Genel Sekreterlik onayına sunar. 

4) Topluluğun en yetkili karar organıdır.

5) Topluluk Genel Kurulu; Topluluğa üye kaydı yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur.

6) Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun isteği ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün  imzası  ile  Genel  Kurul’u  toplayamazsa,  toplantı  Öğrenci  Kulüpleri Koordinatörlüğü’nce yapılır. 

7) Genel Kurul’un karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir. 

 

Yönetim Kurulu

MADDE 12-1) Yönetim Kurulu topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur.

2)Yönetim kurulu; topluluk başkanı, başkan yardımcısı, yazman, sayman ve 3 asil üyeden oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere 4 yedek üye de yönetim kuruluna seçilir.

3) Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.

4) Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için Topluluk Çalışma Usul ve Esasları ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir.

5) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağan üstü de toplanabilir.

6) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu kararı ile topluluktan çıkarılır.

7) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür.

8) Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda yedek üyelerle yönetim işlerini yürütür.

9) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal kültürel toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

10) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda Yönetim Kurulu Muş

Alparslan Üniversitesi topluluk yönergesine göre hareket eder.

Denetleme Kurulu

MADDE 13 -1) Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Denetleme Kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

2) Topluluğun saymanlık defteri, muhtelif evrak ve demirbaş eşyanın durumu ile elde edilen gelir ve giderlerin harcamasını denetler, demirbaş eşyaların kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kurulu’na bildirir.

Disiplin Kurulu

MADDE 14 -Muş Alparslan Üniversitesi Bir Gençlik Öğrenci Topluluğu, Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye öğrenci topluluktan atılır. Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

 

Defter ve Formlar

MADDE 15-1) Karar defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir.

2) Üye kayıt formları: isimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir.

3) Kasa Defteri, Para Makbuzu, Topluluk Demirbaş Defteri: Sayman tarafından tutulur.

İşleyiş

MADDE 16 -Her güz dönemi başlangıcında topluluğun yıllık faaliyet planı SKS Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Bu şekilde amaçlı ve planlı hareket edilerek, Üniversite imkânlarından yararlanabilir ve Üniversiteden maddi destek alınabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sorumlulukları

MADDE  17-Topluluğun  yönetim  kuruluna  adaylıkları  genel  kuruldan  bir  hafta

önceden duyurulur ve adaylar çarşaf listeyle seçilir.

Çağrı Yöntemi

MADDE 18-Topluluk faaliyetleri, kurul toplantıları topluluk üyelerine topluluğun iletişim kaynakları (internet, topluluk panosu, mesaj vb.) kullanılarak duyurulur.

Toplantı Çağrı Yöntemi

MADDE 19-Toplantı Genel Kurul için yılda en az bir, Yönetim Kurulu için ise en az

ayda bir yapılır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıllık Aidatlar, Toplantı Yeter Sayısı, Adaylıklar, Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Değişikliği, Yürürlülük

Yıllık Aidatlar

MADDE 20-Yönetim kurulu kararınca belirlenir. Kurulu’nun gerek görmesi halinde aidat arttırılabilir, azaltılabilir veya hiç alınmayabilir.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 21 -Aktif üyelerin yarısından bir fazlasıdır.

Adaylıklar

MADDE 22-Topluluğun yönetim Kuruluna adaylıklar genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.

 

Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Değişikliği

MADDE 23 -1) Yönetim Kurulu mevcut Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla Topluluk Çalışma Usul ve Esasları değişiklikleri yapabilir.

2) Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır.

3) Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar Yönetim kurulu başkanınındır.

Topluluğun Feshi

MADDE 24 -Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya genel kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk kendisini fes eder.

 

Yürürlük

MADDE 25-Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26 -Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.

Kurucu Üyeler

MADDE 27

Ad-Soyad

T.C. No.

Adres

Telefon

Bölümü

Abdulmutalip YILMAZ

 

İslami   ilimler

fakültesi

 

 

İlyas İSPİR

 

İslami   ilimler fakültesi

 

 

Saki TUTAR

 

İslami   ilimler fakültesi

 

 

Mehmet ALTINDAĞ ,  

 

İslami   ilimler fakültesi

 

 

Emrah KELEŞ

 

Eğitim Fakültesi

 

 

Fidan KILIÇ

 

İslami   ilimler fakültesi

 

 

Mehmet KARADUMAN 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

Ali TAŞKIN

 

İslami   ilimler fakültesi