Muş Alparslan Üniversitesi
 
Sinema ve Edebiyat Topluluğu
Anasayfa

                                         

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

SİNEMA VE EDEBİYAT TOPLULUĞU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının amacı; Muş Alparslan Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Sinema ve Edebiyat Topluluğumuz, yaratıcı bireylerin kendilerini ifade edebileceği yeni bir alan yaratmak, sinema sektöründe ve edebiyat sektöründe çalışanların tecrübelerinden yararlanmak, bu tecrübeler ışığında amatör çalışmalar yapmak, Sinema ve Edebiyat aracılığıyla yaşanan olaylara karşı toplumsal ve kişisel hassasiyeti sağlamak, farklı olana karşı anlayış gücünü arttırmak, etkinliklerine tüm Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin katılımını sağlamak, takım ruhu oluşturmak ve yaşatmak amacıyla öncelikle hedefimizdir. Periyodik düzenlenecek toplantılarla sinema tarihi, edebiyat tarihi sinema tarihi, seçilmiş filmler, yönetmenler,sinemaakımları,sinemasanatçıları,filmfestivalleri,sinemaödülleri,edebiyat tarihi ve edebiyat ile ilgili akımları  hakkında sohbet ve analizler yapmak bilgi alışverişinde bulunmak. Tartışılan konuları araştırmak ve tartışılan senarist, yönetmen veya sanatçıyı topluluğa davet etmek. Bu bağlamda Topluluğun amaç ve çalışmaları: Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında geçen;

a) Üniversite; Muş Alparslan Üniversitesini,

b) Danışman; Muş Alparslan Üniversitesi Öğr. Gör. İbrahim Burçin ASNA Topluluğunu Akademik Danışmanı,

c) Başkan; Muş Alparslan Üniversitesi Bergen DAĞDAGÜL Topluluğunun Başkanı,

ç) Üye; Topluluk Üyeleri,

d) Genel Kurul; Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğunun üyeleri genel kurulu oluşturur.

e) Yönetim Kurulu; Topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve bir asil üyeden oluşur.

f) Disiplin Kurulu; Öğrenci Topluluğunun Üyelerinden oluşur,

g) Topluluk Çalışma Usul ve Esasları; Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ad ve Amblem, Adres, Faaliyetler, Üyelik, Üyelikten Çıkarma

Topluluk Amblemi

MADDE 5- (1) Topluluğun Amblemi; Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğudur. Amblemi ise aşağıdaki gibidir. (Logomuz bir kitap içinden çıkan sinema film karelerden oluşmaktadır.)

Topluluk Adı

MADDE 6- (1) Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğu’dur. Topluluğun kısa adı SET’ dir.

Adres

MADDE 7- (1) Topluluğun adresi Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları ofisidir.

Üyelik

MADDE 8- (1) Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olan herkes Üniversite bünyesinde “Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğu’na üye olabilir. Departman, bölüm, yaş ya da cinsiyet gibi herhangi bir ayrım yapılmaz,

(2)Topluluk üyeleri, Yönetim Kurulu’na haber vermeksizin diğer üyeleri de ilgilendirebilecek ya da Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda topluluk adına girişimlerde bulunamazlar.

Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma

MADDE 9-  (1)  Topluluktan ayrılmak isteyenler Yönetim Kurulu’na dilekçe ile başvururlar. Yönetim Kurulu’nun bu konuda alacağı karar ile üyelerin toplulukla ilişkileri kesilir.

(2) Üyelerin öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi topluluk üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.

(3) Topluluktan ayrılan ve çıkarılanlar topluluk çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

(4) Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğu Çalışma Usul ve Esasları dışında hareket eden üyelerin üyeliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek oylamaya sunulacaktır. Oylama sonucunda üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun 2/3 kabul oyu ve topluluk başkanlığının onayı ile gerçekleşir ve bu kişiler tekrar topluluğa üye olamaz.

                                                                                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                     Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu

Genel Kurul

MADDE 10- (1)  Muş Alparslan Üniversitesi Sinema ve Edebiyat Topluluğu’nun asil üyeleri genel kurulu oluşturur.

(2) Genel Kurul her dönemin başında bir kez olmak üzere yılda iki kez olağan toplanır.

(3) Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer.

 (4) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında değişikliğe karar verir, bunu Genel Sekreterlik onayına sunar.

 (5) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla üyelikten çıkarma kararını verir.

 (6) Genel Kurul, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Genel Kurulu olağan üstü olarak toplar. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün imzası ile Genel Kurul’u toplayamazsa, toplantı Öğrenci Toplulukları koordinatörlüğü’nce yapılır.

 (7)Genel Kurul’un karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Bu maddede geçen; Yönetim Kurulu topluluk başkanı, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve 1 asil üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Toplantılara topluluğun başkanı, onun katılmaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

(3) Yönetim Kurulu; topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarının uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.

(5) Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için Topluluk Çalışma Usul ve Esasları ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir.

(6) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağan üstü de toplanabilir.

(7) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu karı ile topluluktan çıkarılır.

(8) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür.

(9) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal kültürel toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

(10) Yönetim Kurulu bu Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda ‘’Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine’’ göre hareket eder.

Denetleme Kurulu

MADDE 12- (1) Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer. Ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(2) Topluluğun saymanlık defter, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde edilen gider ve giderlerin harcanmasını denetler, demirbaş eşyalarının kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirilir.

Disiplin Kurulu                                                      

MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulda bir yıl için seçilir. Üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu Topluluk üyelerinin iç denetimini sağlayan ve üyelerin iç Topluluk Çalışma Usul ve Esasları hükümlerine ve genel ahlak kurallarına uymalarını sağlayan organıdır.

(3) Topluluk yükseköğretim öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye öğrenci topluluğundan çıkarılır.

(4) Disiplin Kurulu, Genel Kurulun aldığı kararların topluluk ruhuna ve topluluğun iç Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarına uygunluğunu araştırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraklar, İşleyiş, Toplantı Yöntemi, Yıllık Aidatlar, Asil ve Kurucu Üyeler

Evraklar

MADDE 14- (1) Karar defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir

(2) Üye kayıt formları: İsimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form sayman tarafından muhafaza edilir.

(3)  Kasa defteri, para makbuzu, topluluk demirbaş defteri: Sayman tarafından tutulur.

(4) Yönetim kurulu karar tutanağı ve topluluk üye danışmanlık formu sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir.             

Yıllık Aidatlar              

MADDE 15- (1) Topluluğumuzun yıllık aidatı ücreti yoktur.              

Toplantı Yeter Sayısı              

MADDE 16- (1) Genel kurul için toplantı yeter sayısı aktif üyelerin yarısından bir fazlasıyla çağrı ile toplanır. Toplantı yeter sayısı ilk kurulda sağlanmaz ise bir hafta sonra toplantı yeter sayısı aranmaksızın Genel Kurul toplanmış olur.

Toplantı Yöntemi              

MADDE 17- (1) Toplantı genel kurul için yılda en az bir, yönetim kurulu için ise en az ayda bir yapılır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantılar yapılabilir.              

Adaylıklar

MADDE 18- (1) Topluluğun yönetim kuruluna adaylıklar genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.

Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Değişikliği

MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu mevcut Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi için Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluk kararıyla Topluluk Çalışma Usul ve Esasları değişikliği yapılabilir.

(2) Topluluk Çalışma Usul ve Esaslarında doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi Topluluk Yönergesi esas alınır. Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar senatoya sunulur, senato onayından sonra yürürlüğe girer.              

Topluluğun Feshi

MADDE 20- (1) Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya Genel Kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk faaliyetleri Senato’da feshedilir.              

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme              

MADDE 22- (1) Bu Topluluk Çalışma Usul ve Esasları Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.                                                                             

Kurucu Üyeler              

1) Bergen DAĞDAGÜL (Başkan)

2) Aziz      TURGUT  (Başkan Yrd.)

3) Yeşim ABA  (Sekreter)

4) Esma Kurt     (Denetleme Kurulu Başkanı )

5) Rojda GÜNGÖR

6) Ali TUBAY

7) Nurcan GÖKHAN

8) Amine BAYRAM

9) Ercan ABİ