Sorumluluklar

 

 

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevleri ile, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş koordinasyonu ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevlerini yerine getirir.
 • Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü öğrencilik haklarından yararlanma ile ilgili işlemleri yürütür.
 • Yükseköğretim Kanunu ilgili  mevzuatla kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından; Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca uygun görülen kararlarla ilgili uygulama yetkisinin yerine getirilmesinden, demirbaş eşyanın korunmasından sorumludur.
 • Başkanlık ile ilgili yazışmaları ve verilecek belgeleri imzalama ve personel işlemleri için Genel Sekreterliğe öneride bulunma yetkisi ile diğer yetkilerdir.

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Birimdeki hizmetlerin yürütülmesini, planlama ve programlamada çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesinde, birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmesinde başkanın birinci derecede yardımcısıdır.
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılması, her türlü istatistiki verilerin hazırlanması, dosyalanması ve saklanması işlemlerini yürütmektir. 
 • Eğitim-öğretim dönemlerinde öğrencilerin kesin kayıtları, yatay ve dikey geçiş kayıtları ile lisans ve lisansüstü öğrencilerin mezuniyet belgeleri ve diploma düzenlenmesi işlerini yapmak, rehberlik danışmanlık hizmetleri vermektir.
 • Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli denetlemeler yapma, aksaklıkları giderme,  yetkisini aşan hususlarda başkana önerilerde bulunma yetkisi,
 • Yükseköğretim Kanunu ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından; maiyetinde çalışanların yetiştirilmesinden ve birimdeki demirbaş eşyanın korunmasından daire başkanına karşı sorumludur.

Eğitim-Öğretim İle Kayıt Kabul Şefliklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (yatay ve dikey geçiş yoluyla gelenler dahil) kayıtlarının ve bilgilerinin otomasyon programına aktarılmasını denetlemek,
 • Fakülte/Yüksekokullardan öğrencilerle ilgili gelen Yönetim Kurulu kararlarını  uygular. 
 • Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerimizin öğrenci işleri birimleri ile iletişimi sağlamak,
 • Başkanlığa gelen ve giden evrakları konusuna göre dağıtımını yapar.
 • Üniversitemiz öğrencilerinin istatistiki bilgilerini hazır tutmak, (Enstitü/Fakülte/Yüksekokul bazında; kız ve erkek öğrenci sayıları, mezun sayıları vb. Türk ve Yabancı uyruklular)
 • Daire Başkanlığınca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli denetlemeler yapma, aksaklıkları giderme, yetkisini aşan hususlarda başkana önerilerde bulunmak,
 • Yükseköğretim Kanunu ilgili  mevzuatla kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından; demirbaş eşyanın korunmasından, maiyetinde çalışanların yetiştirilmesinden daire başkanına karşı sorumludur.

Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Başkanlığa gelen ve giden evrakları  kaydetmek, gelen evrakları Daire Başkanının onayına sunmak ve ilgili şeflere dağıtımını yapmaktan,
 • Öğrenci ile Bölüm Şeflikleri arasındaki iletişimi sağlamaktan, 
 • İşlemi tamamlanan yazıların dosyalanması işlemini yapmaktan,
 • Demirbaş eşyanın korunmasından,
 • Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Bilgisayar İşletmenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Enstitüler/Fakülte ve Yüksekokullarla koordineli olarak çalışarak öğrencilerle ilgili bilgilerin otomasyon  programına aktarılmasını sağlamaktan,
 • Öğrencilerimizle ilgili istatistiki bilgileri güncel tutmaktan 
 • Birimimizle ilgili bazı bilgileri Üniversitemiz web sitesinde güncelleştirmekten,
 • Demirbaş eşyanın korunmasından,
 • Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Yazışmalar Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Başkanlığın her türlü yazışma ve dağıtım işlerini yürütülmesini sağlamaktan,
 • İşlemi biten yazışmaların dosyalama işlemini yapmaktan 
 • Öğrenci ile Bölüm Şeflikleri arasındaki iletişimi sağlamaktan,
 • Demirbaş eşyanın korunmasından,
 • Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Diploma Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Mezun olan öğrencilere ait dosyaların mezuniyet yılı ve numarasına göre deftere işlenmesini sağlamaktan,
 • Enstitülerden/Fakülteler/Yüksekokullardan mezun olan öğrencilerin listeleri çıkarılarak, diplomaların basımını yapmak, Fakülte/Yüksekokul onayından sonra Rektör imzasına sunmak ve soğuk mühür basımından sonra öğrencilere verilmek üzere okullara göndermekten,
 • İşlemi biten yazışmaların dosyalama işlemini yapmaktan,
 • Demirbaş eşyanın korunmasından,
 • Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Daire Başkanlığı Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Başkanlığın telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamaktan, 
 • Başkanlığın yazışmalarını yapmaktan,
 • Demirbaş eşyanın korunmasından,
 • Başkanlığın diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.